ابلاغ آرا غیابی /شعبه هشتم شورای حل اختلاف خمینی شهر/ مجاد

  • شماره : 619
  • تاریخ ثبت : 1396/02/24
  • دستگاه : محاکم
  • موضوع : ابلاغ آراء غیابی

آگهی ابلاغ آراء غیابی

کلاسه پرونده: 527/95حل8

 

شماره دادنامه: 95/9/23 623مرجع رسیدگی شورای حل اختلاف حوزه 8خمینی شهر 

 

نشانی: خیابان پاسداران مجتمع شورای حل اختلاف خمینی شهر

 

 

خواهان: حامد نفیسی فر ، نام پدر: رضا ، نشانی:خمینی شهر ـ منظریه ـ خ سینا

 

خوانده: محمدعلی شفیعی ، نام پدر: قنبرعلی ، نشانی: مجهول المکان

 

موضوع:

 

مطالبه رای شورای حل اختلاف در خصوص دعوی آقای حامد نفیسی فر بطرفیت محمدعلی شفیعی فرزند قنبرعلی به خواسته مطالبه مبلغ بیست و چهار میلیون ریال به همراه خسارات قانونی و هزینه دادرسی به استناد فاکتور شماره 94/3/17-2300بابت فروش لوازم خودرو نظر به اینکه خوانده علی رغم ابلاغ قانونی هیچگونه دفاعی در قبال خواسته خواهان بعمل نیاورده است و با توجه به شهود معرفی شده از جانب خواهان مستند به ماده 198قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دعوی خواهان وارد تشخیص و خوانده را به پرداخت مبلغ بیست و چهار میلیون ریال بابت اصل خواسته و 300/000ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/08/05لغایت زمان پرداخت اصل دین در حق خواهان می نماید.

 

رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شورا و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی خمینی شهر می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

قاضی شعبه هشتم شورای حل اختلاف خمینی شهر ـ توازیانی - روزنامه اصفهان امروز  - مجاد