ابلاغ اجراییه /اداره ثبت اسناد و املا ک گلپايگان/ مجاد

  • شماره : 1106
  • تاریخ ثبت : 1396/05/17
  • دستگاه : محاکم
  • موضوع : ابلاغ اجرائیه ها

آگهی ابلاغ اجرائیه ها

آ گهي ابــلاغ اجرائيــه كلاســه:   139604002128000030/1  

 

 

بدينوســيله به آقاي علي خوبــرو فرزند مجتبــي بــه شــماره ملــي0059120622و شــماره شناســنامه ،28996بدهــكار پرونــده كلاســه اداره پست شناخته96/05/02-1122/166 كه برابر گزارش شماره139604002128000030/1 نگرديده ايد ابلاغ مي گردد كه برابر سند تعهدي شماره93/03/05-60142بين شما و مسكن مهر چال طاهر مبلغ92187160ريال بدهكار مي باشــيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه، بســتانكار درخواســت صدور اجرائيه نموده پس از تشــريفات قانوني اجرائيه صادر و به كلاسه فوق در اين اجراء مطرح مي باشد.

 

لذا طبق ماده19/18آئين نامه اجرائي مفاد اسناد رسمي به شما ابلاغ مي گردد از تاريخ انتشار اين آ گهي كه تاريخ ابلاغ اجرائيه محســوب است فقط يك نوبت در روزنامه كثيرالانتشــار در ج ومنتشــر مي گردد ظرف مدت ده روز نســبت به پرداخت بدهي خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتشــار آ گهي ديگري عمليات اجرائي طبق مقررات عليه شــما تعقيب خواهد شد.

 

 

 

 

 

اداره ثبت اسناد و املا ک گلپايگان/روزنامه اصفهان زیبا / مجاد