ابلاغ اجراییه /سازمان ثبت اسناد و املاک اصفهان/ مجاد

  • شماره : 1142
  • تاریخ ثبت : 1396/05/22
  • دستگاه : محاکم
  • موضوع : ابلاغ اجرائیه ها

آگهی ابلاغ اجرائیه ها

شــماره پرونــده: 139504002004000073/1

 

شــماره بایگانی پرونده:9500160/2

 

شــماره ابلاغیه: 139605102004001052

 

 

بدینوســیله بدهکاران آقایان حسن رســتمیان و محمدعلی معین پرونده که برابر گزارش مامور مربوطه به نشانی -1اصفهان، خیابان چمران، بن بست سپاهان، پلاک -2،55اصفهان، خیابان هاتف جنوبی، جنب مجتمع زرنگار، مجتمع مســکونی موعود واحد2مورد شناسایی واقع نگردیده ابلاغ می گردد که برابر سند رهنی شــماره 14252

مورخ 84/08/14 تنظیمی در دفتر خانه شماره 116اصفهان، بستانکار بانک پارسیان اصفهان مبادرت به صدور اجرائیه کلاسه فوق نموده که برابر آن مبلغ 580/413/885ریال (مشتمل200/000/000 ریال اصل بدهی، مبلغ 50/000/000ریال ســود تسهیلات، مبلغ329/958/989 ریال خســارت تاخیر تادیه تا تاریخ94/12/16مبلغ454/896ریال بابت حق بیمه) بدهکار می باشید که ذمه روزانه به مبلغ212/329ریال طبق سند رهنی تا روز تسویه حساب و حق الوکاله وکیل به آن اضافه می گردد.

 

لذا طبق ماده 18آئین نامه اجرای مفاد اسناد رســمی مراتب فقط یک نوبت در روزنامه چاپ اصفهان جهت اطلاع شما درج و منتشر می گردد چنانچه ظرف مدت ده روز مقرر در قانون اصلاح ماده34اصلاحی قانون ثبت مصوب 1351و حذف ماده 34مکرر آن مصوب 86/11/29 نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمائید بنا به تقاضای بستانکار پس از ارزیابی تمامی مورد وثیقه ششدانگ مغازه واقع در طبقه اول پلاک شماره57فرعی از5258و5260
و5262اصلی با قدرالحصه از عرصه مشاعی و مشاعات واقع در بخش3ثبت اصفهان و قطعیت آن حداکثر ظرف مدت دو مــاه از تاریخ قطعیت ارزیابی و با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن و حقوق دولتی اقدام خواهد شد و جز آگهی مزایده آگهی دیگری منتشر نخواهد شد.

 

 

 

سازمان ثبت اسناد و املاک اصفهان/روزنامه اصفهان امروز / مجاد