ابلاغ اجراییه /شعبه نهم شورای حل اختلاف خمینی شهر/ مجاد

  • شماره : 1151
  • تاریخ ثبت : 1396/05/26
  • دستگاه : محاکم
  • موضوع : ابلاغ اجرائیه ها

آگهی ابلاغ اجرائیه ها

شماره: ۱۸۴/95حل9

 

مشخصات محکوم علیه: نام و نام خانوادگی: فرشاد فانی ، نشانی: مجهول المکان

 

مشخصات محکوم له: نام و نام خانوادگی: محمدرضا جزینی ، نشانی: درچه ـ خ سجاد ـ کوچه ناهید

 

محکوم به: به موجب رای شماره 29۸تاریخ 95/0۸/۱۷حوزه نهم شورای حل اختلاف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است.

 

محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ پنج میلیون و ششصد هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و پانصد و سی هزار ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 95/05/02لغایت زمان اجرا در
حق خواهان و همچنین پرداخت مبلغ 2۸0/000ریال بابت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت.

 

 

ماده ۳۴قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابلاغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید.

 

 

 

 

 

 

 

قاضی شعبه نهم شورای حل اختلاف خمینی شهر/روزنامه اصفهان امروز / مجاد