ابلاغ اجراییه / شعبه هشتم شورای حل اختلاف خمینی شهر/ مجاد

  • شماره : 880
  • تاریخ ثبت : 1396/04/24
  • دستگاه : محاکم
  • موضوع : ابلاغ اجرائیه ها

آگهی ابلاغ اجرائیه ها

شماره:878/95ح8به موجب رای شماره تاریخ حوزه8شورای حل اختلاف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته اســت محکوم علیه آقای سعید پاکدل فرزند مهدی محکوم است به پرداخت مبلغ 124/500/000ریال بابت اصل خواسته و مبلغ2/306/250 ریال بابت هزینه دادرســی و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ91/11/20 لغایت زمان اجرای دادنامه در حق محکوم له آقای امیرحســین مختاری فرزند اصغر به نشــانی خمینی شــهر. اجرایی و پرداخت حق الاجرا دولتی در حق صندوق دولت ضمنا دادنامه صادره غیابی است.

 

ماده34قانون اجرای احکام:

 

همین که اجرائیه به محکوم علیه ابلاغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعلام نماید.

 

 

 

 

 

شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختلاف شهرستان خمینی شهر(مجتمع شماره یک) / روزنامه زاینده رود / مجاد