ابلاغ اجراییه/شعبه 11حقوقی شورای حل اختلاف شهرستان اصفهان/ مجاد

  • شماره : 1130
  • تاریخ ثبت : 1396/05/19
  • دستگاه : محاکم
  • موضوع : ابلاغ اجرائیه ها

آگهی ابلاغ اجرائیه ها

شماره:96/5/1 - 951555

 

به موجب رای شماره9609976794100334 تاریخ 96/2/24حوزه 11شورای حل اختلاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه منصور عنیمت نژادیان به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 40/000/000ریال بابت اصل خواسته مطالبه وجه چک 936701 و حواله 92/11/13 -2776و مبلغ 1/980/000

ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشرآگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک

92/9/15 و حواله از تاریخ تقدیم دادخواست 95/12/10لغایت اجرای حکم در حق محکوم له: محمدعلی سلیمانی به نشانی خ امام خمینی خ دهنو ولی عصر مرکزی کوی شهید محبی. صادر و نیم عشــر حق الاجرا و اجرای احکام اعلام می گردد.

 

ماده34قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابلاغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعلام نماید.

 

 

 

شعبه 11حقوقی شورای حل اختلاف شهرستان اصفهان/روزنامه زاینده رود/ مجاد