ابلاغ اجراییه/شعبه14دادگاه عمومی حقوقی اصفهان/ مجاد

  • شماره : 1019
  • تاریخ ثبت : 1396/05/09
  • دستگاه : محاکم
  • موضوع : ابلاغ اجرائیه ها

آگهی ابلاغ اجرائیه ها

مشخصات محکوم له/ محکوم لهم: نام و نام خانوادگی: داود قاسمی نام پدر:علیرضا نشانی: اصفهان خیابان لاله
نبش کوچه46پ /1

 

مشــخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم: نام و نام خانوادگی: عباس عباسیان فرزند محمد تقی نشــانی: مجهول المکان /

 

محکوم به: به موجب درخواســت اجرای حکم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامه غیابی مربوطه9609970351400237محکوم علیه محکوم است به پرداخت300/000/000ریال بابت اصل خواسته
به انضمام خســارت تاخیر تادیه از تاریخ95/10/25لغایت وصول و مبلــغ9/772/000ریال بابت هزینه دادرســی و
مبلغ8/400/000ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق محکوم له و مبلغ15/000/000ریال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت. رای صادره غیابی است. /

 

محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابلاغ اجراییه:  -ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد. (ماده34قانون اجرای احکام مدنی) -ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد. -مالی معرفی کندکه اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد .

 

چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حساب های مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات ااو از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضایی ارایه نماید و الا به درخواست محکوم له بازداشت می شود (مواد8و3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی-4) 1394

 

خودداری محکوم علیه از اعلام کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد ماده34قانون اجرای احکام مدنی و ماده20ق.م. آو ماده16قانون نحوه اجرای محکومیت مالی-5)1394 انتقال مال به دیگری به هر نحو یا انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود.


ماده21قانون نحوه اجرای محکومیت مالی -6)1394چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارایه شود آزادی
محکوم علیه از زندان منوط به موافقیت محکوم له با تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود
(تبصره1ماده3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی .)

 

 

شماره بایگانی:951104

 

 

 

شعبه14دادگاه عمومی حقوقی اصفهان/ روزنامه اصفهان زیبا / مجاد