ابلاغ اجراییه /شعبه14شورای حل اختلاف اصفهان/ مجاد

  • شماره : 890
  • تاریخ ثبت : 1396/04/26
  • دستگاه : محاکم
  • موضوع : ابلاغ اجرائیه ها

آگهی ابلاغ اجرائیه ها

مشخصات محکوم علیه: نام و نام خانوادگی: محمدرضا دهقانی اسپارتی نام پدر: حسین علی نشانی محل اقامت: مجهول المکان/

 

مشخصات محکوم له: نام و نام خانوادگی: حسن بهرامی نام پدر: مجتبی نشانی محل اقامت: اصفهان پل چمران اول ردانی پور کوچه شهید نصرت اله روزبهانی پلا ک12منزل حاج مجتبی بهرامی/ محکوم به: به موجب رای شماره960-249تاریخ96/2/23 ،9حوزه14شورای حل اختلاف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است.

 

 

محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ شــصت میلیون ریال بابت وجه چک به شماره184175 به عهده بانک کشــاورزی و مبلغ یک میلیون و ششــصد و چهل هزار ریال بابت هزینه دادرســی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک موصــوف89/6/15لغایت اجــرای حکم در حق محکوم له و نیم عشر اجرایی.

 

ماده34قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابلاغ شــد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یــا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میســر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند، باید ظــرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تســلیم کنــد و ا گر مالی نــدارد صریحااعلام نمایــد.

 

شماره بایگانی:951374

 

 

 

شعبه14شورای حل اختلاف اصفهان/روزنامه اصفهان زیبا / مجاد