ابلاغ اجراییه /شعبه15دادگاه عمومی حقوقی اصفهان / مجاد

  • شماره : 1014
  • تاریخ ثبت : 1396/05/09
  • دستگاه : محاکم
  • موضوع : ابلاغ اجرائیه ها

آگهی ابلاغ اجرائیه ها

مشخصات محکوم له/ محکوم لهم: نام و نام خانوادگی: شرکت سهامی بیمه آسیا با نمایندگی حقوقی آقای خسرو
خبار شیرازی نشانی: اصفهان خمیر نبش ک هفت دست شرکت بیمه آسیا /

 

مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیه: نام و نام خانوادگی: 1-بهمن ایرج نشــانی: اصفهان خ احمد آباد خ مهرگان پلا ک24مقابل پل 2-شهرام معتمدی نشانی: مجهول المکان /

 

 

محکوم به: به موجب درخواست اجرای حکم شماره8709970351500044محکوم علیهم متضامنا محکوم اند به پرداخت 1- اصل خواسته80/000/000ریال 2-هزینه دادرسی1/551/000ریال3 -خسارت تاخیر تادیه ازمردادماه

 1386 لغایت زمان اجرای حکم در حق محکوم له4 -نیم عشر دولتی رای صادره غیابی است.


 محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابلاغ اجراییه: -ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد. (ماده34قانون اجرای
احکام مدنی) -ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد. -مالی معرفی کندکه اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حساب های مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات ااو از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواســت اعسار به مقام قضایی ارایه نماید و الا به درخواست محکوم له بازداشت می شود (مواد8و3قانون نحوه اجرای محکومی مالی-4)1394 خودداری محکوم علیه از اعلام کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم حبس تعزیری درجه هفــت را در پی دارد .

 

ماده34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده20ق.م. آو ماده16قانون نحوه اجرای محکومیت مالی -5)1394انتقال مال به دیگری به هر نحو یا انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود.

 

ماده21قانون نحوه اجرای محکومیت مالی -6)1394چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارایه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقیت محکوم له با تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود (تبصره1ماده3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی .)

 

شماره بایگانی:860161و870448

 

 

 

 

شعبه15دادگاه عمومی حقوقی اصفهان/ روزنامه اصفهان زیبا  /مجاد