ابلاغ اجراییه /شعبه7حقوقی شورای حل اختلاف شهرستان اصفهان/مجاد

  • شماره : 912
  • تاریخ ثبت : 1396/04/27
  • دستگاه : محاکم
  • موضوع : ابلاغ اجرائیه ها

آگهی ابلاغ اجرائیه ها

شماره:951023ش1396/1/16-7به موجب رای شماره1798تاریخ95/10/15 حوزه7شورای حل اختلاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیهم: 1-مصعب کریمی 2-غلامرضا کریمی هر دو به نشانی مجهول المکان محکوم انــد به پرداخت تضامنی خواندگان به مبلغ هشــت میلیون ریال بابت اصل خواسته و یک میلیون و دویست و بیست و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ95/2/20تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان محمود میرزایی به نشانی: خ مشیرالدوله جنب پیمانکاری تفنگ ساز فروشگاه دانگ فنگ مرکزی اصفهان و پرداخت نیم عشر حق اجرا.

 

 

 

ماده34قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابلاغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعلام نماید.

 

 

 

 

 

 

 

شعبه7حقوقی شورای حل اختلاف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/روزنامه زاینده رود/ مجاد