ابلاغ رسیدگی اتهام به توهین /شعبه 34 دادیاری دادسرای عمومی انقلاب اصفهان

  • شماره : 230
  • تاریخ ثبت : 1395/09/09
  • دستگاه : محاکم
  • موضوع : ابلاغ اوقات رسیدگی

آگهی ابلاغ اوقات رسیدگی

نظر به اینکه آقای......................فرزند ............................ به اتهام توهین، حسب شکایت آقای .......................... فرزند ....................... از طرف این دادسرا در پرونده کلاسه............................. تحت تعقیب است و ابلاغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابلاغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آ گهی در شعبه 34 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود، در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آ گهی اقدام قانونی معمول خواهد شد.

 

 

                             
                                                                                        شعبه ۳4 دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان/روزنامه اصفهان زیبا