ابلاغ رسیدگی/شعبه 38شورای حل اختلاف اصفهان/مجاد

  • شماره : 889
  • تاریخ ثبت : 1396/04/26
  • دستگاه : محاکم
  • موضوع : ابلاغ اوقات رسیدگی

آگهی ابلاغ اوقات رسیدگی

درخصوص پرونده کلاسه 951۰93خواهان مصطفی سلیمانی مقدم دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت تورج لایقی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 96/5/28ساعت 8:3۰تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در بهارستان – انتهای خیابان الفت – جنب شرکت عمران – مجتمع قضایی بهارستان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابلاغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

شعبه 38شورای حل اختلاف اصفهان /روزنامه اصفهان امروز / مجاد