ابلاغ رسیدگی/ شعبه22بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان/ مجاد

  • شماره : 1018
  • تاریخ ثبت : 1396/05/09
  • دستگاه : محاکم
  • موضوع : ابلاغ اوقات رسیدگی

آگهی ابلاغ اوقات رسیدگی

نظر به اینکه متهم اصغر اســتکی فرزند عبدالحســین به اتهام نگهداری و حمل ســلاح بدون مجوز- ضرب و جرح و شــرکت در نزاع از طــرف این دادســرا در پرونده کلاســه940475ب22 حســب گزارش ماموریــن انتظامی تحت تعقیب هســتند و ابــلاغ احضاریه به واســطه معلوم نبودن محل اقامــت او ممکن نگردیده اســت بدین وســیله در اجرای مــاده174قانون آیین دادرســی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مراتب به نامبــرده ابلاغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آ گهی در شعبه22بازپرســی دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود و در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آ گهی اقدام قانونی معمول خواهد شــد.

 

احضاریه ابلاغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

 

 

شماره بایگانی:960475

 

 

شعبه22بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان/ روزنامه اصفهان زیبا / مجاد