بازگشت به نسخه اصلی
  • شماره : 238
  • تاریخ ثبت : 1395/09/13
  • دستگاه : محاکم
  • موضوع : ابلاغ اوقات رسیدگی

آگهی ابلاغ اوقات رسیدگی

ابلاغ وقت رسیدگی ترک انفاق/شعبه سوم دادیاری شاهین شهر

شماره درخواست: ...........................شماره پرونده:............................ شماره بایگانى شعبه: .................... نظر به اینکه در
پرونده کلاسه ....................شعبه 3 دادیارى دادسراى عمومى و انقلاب شاهین شهر آقاى ............... فرزند ...........متهم به ترك انفاق فرزند خود تحت تعقیب قرار دارند و به علت مجهول المکان بودن وى و عدم دسترسى به نشانى او در اجراى ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى مراتب در یکى از روزنامه هاى کثیرالانتشار براى یک نوبت آگهى و اعلام مى گردد متهم شخصا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار این آگهى در این شعبه حاضر و از اتهام انتسابى دفاع نمایند.

در غیر اینصورت تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

                                                                  شعبه سوم دادیارى دادسراى عمومى و انقلاب شهرستان شاهین/روزنامه اصفهان زیبا