بازگشت به نسخه اصلی
  • شماره : 944
  • تاریخ ثبت : 1396/05/03
  • دستگاه : محاکم
  • موضوع : ابلاغ اوقات رسیدگی

آگهی ابلاغ اوقات رسیدگی

ابلاغ وقت رسیدگی/شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب شهرضا/ مجاد

ا توجه به عدم پیگیری از ناحیه شاکی و جنبه عمومی جرم و مجهول المکان بودن متهم بدینوسیله به آقای مهران آقایی وفق ماده 115قانون دادرسی کیفری به نامبرده ابلاغ می گردد در خصوص شکایت علیه شما مبنی بر ایراد جرح با چاقو در پرونده کلاسه960254شعبه اول بازپرسی شهرضا لازم است جهت رسیدگی و دفاع از خود ظرف مدت یکماه از تاریخ انتشار آگهی در این شعبه حاضر در غیر اینصورت وفق مقررات قانونی اقدام خواهد شد.

 

 

 

 

فاضلی بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب شهرضا /روزنامه زاینده رود / مجاد