اطلاعیه مجمع عمومی/ شــرکت تعاونی یکتا خدمات جاوید کوثر / مجاد

  • شماره : 1149
  • تاریخ ثبت : 1396/05/22
  • دستگاه : شرکت های خصوصی
  • موضوع : اطلاعیه های عمومی

آگهی اطلاعیه های عمومی

جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم شــرکت تعاونی یکتا خدمات جاوید کوثر راس ساعت13:30 روز دوشــنبه مــور خ1396/06/06در محل نمازخانه اســتانداری واقع در اصفهــان- خیابان باغ گلدسته- اســتانداری اصفهان برگزار می شــود.

 

از کلیه اعضاء محترم دعوت می شود شخصا یا وکالتا جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور به هم رسانند.

 

ضمنا به اطلاع می رساند که به موجب ماده19آیین نامه ی نحوه تشکیل مجامع عمومی، تعداد آراء وکالتی هر عضو حدا کثر3رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی می بایســت به همراه نماینده خــود حدا کثر تا تاریــخ1396/06/04در محل دفتر شــرکت تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت و تایید وکالت، برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.


دستور جلسه:
- طرح و تصویب اساسنامه جدید تعاونی منطبق با قانون بخش تعاون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هیات مدیره شرکت تعاونی یکتا خدمات جاوید کوثر/روزنامه اصفهان  زیبا / مجاد