اعلام مفقودی اسناد فروش پراید/اشخاص حقیقی / مجاد

  • شماره : 891
  • تاریخ ثبت : 1396/04/26
  • دستگاه : اشخاص حقیقی
  • موضوع : اعلام مفقودی

آگهی اعلام مفقودی

اینجانب علیرضا خسروان اصفهانی مالک خودرو پراید مدل1382 به رنگ سفید به شماره شاسیS1412282895901
و شماره موتور 00430956و شــماره پلاک 467و 53-91 به علت فقدان اسناد فروش (ســند کمپانی) کارت و برگ سبز
تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را دارم.

 

 

 

 

 

 

 

اشخاص حقیقی / روزنامه زاینده رود /مجاد