اعلام مفقودی/ اشخاص حقیقی/ مجاد

  • شماره : 1020
  • تاریخ ثبت : 1396/05/10
  • دستگاه : اشخاص حقیقی
  • موضوع : اعلام مفقودی

آگهی اعلام مفقودی

کارت خودروی ســواری پژو GLX405مدل 1389به رنگ نقره ای متالیک به شــماره پلاک 31ه ـــ 913ایران 13 و
شماره شاســی
NAAM01CA4AE206324و شماره موتور 12489008018به نام رسول بابائیان کوهپائی مفقود
گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اشخاص حقیقی/روزنامه زاینده  رود / مجاد