بازگشت به نسخه اصلی
  • شماره : 422
  • تاریخ ثبت : 1395/11/11
  • دستگاه : دانشگاه ها و موسسات عالی
  • موضوع : مزایده

آگهی مزایده

مزایده فروش اموال اسقاطی و مازاد/روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى وخدمات به داشتى درمانى استان اصفهان

مدیریت خدمات پشتیبانى و تجهیزات پزشکى دانشگاه درنظردارد نسبت به فروش اموال اسقاطى و مازاد ستاد دانشگاه و بیمارستان شهیدمدرس اقدام نماید.


متقاضیان مى توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان بــه آدرس
poshtibani.mui.ac.ir مراجعه و یا باشــماره تلفن 03137923989اداره امورعمومى مدیریت خدمات پشتیبانى دانشگاه تماس حاصل فرمایند.

 

 

 

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى وخدمات به داشتى درمانى استان اصفهان/روزنامه نصف جهان