بازگشت به نسخه اصلی
  • شماره : 841
  • تاریخ ثبت : 1396/04/19
  • دستگاه : دانشگاه ها و موسسات عالی
  • موضوع : مزایده

آگهی مزایده

مزایده فروش اموال مازاد/دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان / مجاد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) در نظر دارد اموال مازاد بر نیاز و مستعمل خود را ، از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

 

لذا متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی به مدت 10 روز کاری جهت بازدید و دریافت اسناد مزایده به اداره پشتیبانی و تجهیزات دانشگاه ، واقع در اصفهان ، خیابان جی شرقی، ارغوانیه، بلوار دانشگاه ، ساختمان اداری اندیشه ، طبقه دوم یا به سایت www.kduisf.ac.ir مراجعه نمایند.

 

- ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر در وجه دانشگاه به میزان یک درصد مبلغ پیشنهادی

 

- واریز فیش بانکی به مبلغ 500/000 ریال به حساب سیبا 0107431161001 بانک ملی به نام حوالجات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان )

 

- دانشگاه در رد یا قبول یک یا  کلیه پیشنهادات مختار است.

 

- هزینه درج آگهی برعهده برنده مزایده   خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان )/ روزنامه اصفهان امروز / مجاد