مزایده فروش یک باب خانه/ا جرای احکام شعبه ۳حقوقی اصفهان/ مجاد

  • شماره : 1076
  • تاریخ ثبت : 1396/05/14
  • دستگاه : محاکم
  • موضوع : ابلاغ مزایده و مناقصه

آگهی ابلاغ مزایده و مناقصه

ا جرای احکام شعبه ۳حقوقی اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده کلاسه۹۶00۹۱ج/۳ له خانم زهره زنجیره ئی و علیه آقایان و خانمها۱-مهین  ۲-ناصر ۳-مریم 4-منصور  5 -بتول۶- شهین 7-محمد علی همگی شهرت داودی بخواسته دستور فروش ملک مشاع جلسه مزایده ای در روز پنجشنبه مورخ۹۶/۶/۲ساعت۹صبح در محل این اجرا واقع در خیابان نیکبخت – ساختمان دادگستری اصفهان – طبقه زیرزمین – واحد اجرای احکام برگزار نماید.

 

 

مشخصات و مورد مزایده : ششدانگ یک باب خانه دارای پلاک ثبتی ۱50۶8/۳۲در بخش 5اصفهان واقع در اصفهان – خیابان زینبیه – خیابان شاهد – کوچه آزادی – پلاک ۱0با کدپستی 8۱4۹8-7۳۶55که طبق استعلام از شهرداری دارای مساحت عرصه پس از رعایت عقب نشینی حدود ۱۲4متر مربع با قدمت 40سال می باشد که با توجه به متراژ عرصه و اعیان ، موقعیت انشعابات ، امکانات و نوع کاربری (مسکونی) و جهات موثر در قضیه عرضه و تقاضا و نوسانات بازار ، ارزش ششدانگ پلاک مذکور ۱/۱50/000/000ریال توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و مصون از اعتراض طرفین باقی مانده است و خانه خالی از سکنه می باشد.

 

 

 

لذا طالبین خرید می توانند5روز قبل از تاریخ مزایده با مراجعه به آدرس فوق مراجعه و ضمن بازدید با تودیع۱0درصد3 از قیمت باید در جلسه مزایده شرکت نمایند بالاترین پیشنهاد دهنده برنده مزایده خواهد بود.

 

 

 

 

 

دادورز شعبه اجرای احکام حقوقی اصفهان/روزنامه اصفهان امروز/ مجاد