مزایده فروش زمین /شعبه3اجرای احکام حقوقی اصفهان/مجاد

  • شماره : 1078
  • تاریخ ثبت : 1396/05/14
  • دستگاه : محاکم
  • موضوع : ابلاغ مزایده و مناقصه

آگهی ابلاغ مزایده و مناقصه

شعبه3اجرای احکام حقوقی اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده کلاسه960782 ج /3له آقایان و خانم ها محمدرضا و زهرا و علی و نسیم و مهناز همگی شهرت منصوری و سادات بیگم صدیقی و فاطمه نجف پور علیه حســین منصوری به خواسته تقسیم جلســه مزایده ای به منظور فروش پــلاک ثبتــی7955/75بخش14 اصفهــان در روز پنجشنبه مورخ96/6/9ساعت10صبح در محل این اجرا واقع در خیابان نیکبخت ساختمان دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین واحد اجرای احکام شعبه3برگزار نماید.

 

مشــخصات و مورد مزایده: ششــدانگ قطعه زمیــن دارای پلا ک ثبتــی7955فرعی از اصلی75واقع در بخش 14ثبت اصفهان به نشانی خیابان امام خمینی خیابان بسیج خیابان بهشــت (خیابان فرگاز) زمین های معروف به مس سرچشمه به مساحت کل عرصه273مترمربع می باشد که توسط کارشناس رسمی دادگستری   

2/047/500/000 ریال ارزیابی گردیده و نظر به مصون از اعتراض طرفین باقی مانده است.

 

لذا طالبین خرید می توانند5روز قبــل از تاریخ مزایده با مراجعــه به آدرس فوق ضمن بازدید از محل با تودیــع10درصد از قیمت پایه فی المجلس در جلســه مزایده شــرکت نمایند.

 

بالاترین پیشنهاد دهنده مزایده خواهد بود.

 

 

دادورز شعبه۳اجرای احکام حقوقی اصفهان/روزنامه اصفهان زیبا/ مجاد