مزایده فروش شرکت پارس مشعل/اجــرای احــکام شــعبه ۳مدنــی/ مجاد

  • شماره : 1041
  • تاریخ ثبت : 1396/05/11
  • دستگاه : محاکم
  • موضوع : ابلاغ مزایده و مناقصه

آگهی ابلاغ مزایده و مناقصه

اجــرای احــکام شــعبه ۳مدنــی در نظــر دارد در خصـوص پرونـده کلاسـه 961۳14ج/ ۳له حسـن شـیرزادی اصفهانـی علیـه شـرکت پـارس مشـعل بــه خواســته مطالبــه مبلــغ 465/55۸/000ریــال بابــت اصــل خواســته و هزینه هــا و مبلــغ 1000000 ریــال بابــت حــق الاجــرای دولــت مزایــده ای در مورخــه 96/5/۲6روز پنجشــنبه ســاعت۸/۳0 صبــح در محــل ایــن اجــرا واقــع در نیکبخــت ســاختمان دادگســتری کل اســتان اصفهــان طبقـه زیـر زمیـن اجـرای احـکام شـعبه ۳مدنـی برگــزار نمایــد .

 

لــذا طالبیــن خریــد مــی تواننــد 5 روز قبـل از تاریـخ مزایـده بـا مراجعـه بـه محـل . واقــع در اصفهــان محمــود آبــاد خ ۲6شــرکت پــارس مشــعل ضمــن بازدیــد بــا تودیــع 10 درصـد مبلـغ کارشناسـی فـی المجلـس در جلسـه مزایـده شـرکت نماینـد بالاتریـن پیشـنهاد دهنـده خریــدار برنــده خواهــد بــود.

 

مشــخصات مــورد مزایــده تعــداد ۲عــدد مشــعل 5-KLG-11۳ PMبــدون خــط گاز نــو وســالم تعــداد ۲عــدد مشــعل PM 6-KLG-41۳بــدون خــط گاز کــه بــر اســاس نظریــه کارشناســی قیمــت کل مبلــغ
471 / 400/000ریــال ارزیابــی گردیــده اســت شــایان ذکــر اســت مشــعلهای فــوق در مرحلــه تولیــد میباشــند کــه در زمــان بازیــد کارشــناس در برخــی از آنهــا فقــط پوســته مشــعل آمــاده میباشـد کـه مدیـر کارخانـه شـفاها زمـان آمـاده شــدن 96/۲/10اعــلام فرمودنــد.

 

 

دادورز شعبه ۳اجرای احکام مدنی /روزنامه کیمیای وطن / مجاد