مزایده فروش یک قطعه زمین/ اسناد رسمی شهرضا/ مجاد

  • شماره : 1137
  • تاریخ ثبت : 1396/05/22
  • دستگاه : محاکم
  • موضوع : ابلاغ مزایده و مناقصه

آگهی ابلاغ مزایده و مناقصه

بدینوسیله به آقای امیرعیوب رضائی فرزند علی اكبر به شماره شناسنامه 1۵7۵ متولد 1۳۵۰/۳/۵به شماره ملی 4171217۳۳4كه طبق آدرس متن سند و تقاضانامه صدور اجرائیه ساكن: شهرضا خیابان امیركبیرفرعی 16كوچه مولوی پلاك 7منزل شخصی كه برابرگزارش ماموراداره پست در آدرس فوق مورد شناسائی واقع نگردیده اید ابلاغ
می شود طبق سندرهنی شماره ۵21۹8مورخ ۹2/41تنظیمی دردفترخانه اسنادرسمی شماره 145 شهرضا شما مبلغ نهصدوبیست میلیون ریال از تسهیلات بانک كشاورزی شعبه مركزی شهرضا استفاده نموده که درقبال استفاده ازتسهیلات مذكورتمامت ششدانگ قطعه زمین بایر به پلاك ثبتی شماره 21/1۵2۵واقع دررشكنه بخش یك ثبتی شهرضا ملكی آقای مهدی ضیایی هونجانی وخانم هاقمرسلطان بختیارنصرآبادی وزهراطاهری بالسویه در رهن ووثیقه بانك مذكور قرارگرفته وبه علت عدم پرداخت بدهی اجرائیه به مبلغ یك میلیارد و یكصد و شانزده میلیون و سیصد و پنج هزار و هشتصد و شصت و چهار ریال بابت اصل طلب ، دیركروسودتاتاریخ 1۳۹6/1/1۹كه ازاین تاریخ به بعد روزانه مبلغ پانصد و سی وپنج هزاروهشتصد و چهارده ریال به آن اضافه میگردد صادر و پرونده
تحت شماره بایگانی ۹6۰۰۰24در واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا تشكیل ودر جریان رسیدگی است كه برابرقانون اصلاح ماده ۳4اصلاحی قانون ثبت وآئین نامه اجرائی مربوطه اقدام خواهدشد.

 

لذا به استناد ماده 18آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب1387مراتب جهت ابلاغ به شمایک نوبت در یكی ازروزنامه های كثیرالانتشار چاپ اصفهان درج ومنتشر میگردد وظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.

 

 

 

 

 

 

مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا – محمد مهدی یوسفیان-روزنامه اصفهان امروز - مجاد