مزایده فروش قطعه زمین/شهرداری آران و بیدگل/ مجاد

  • شماره : 887
  • تاریخ ثبت : 1396/04/26
  • دستگاه : شهرداری ها
  • موضوع : مزایده

آگهی مزایده

شهرداری آران و بیدگل در نظر دارد فروش قطعه زمین شماره38به مساحت 155/48مترمربع واقع در فاز4

مسعودآباد ً با كاربري مســكوني طبق كارشناســي جمعابه مبلغ470/000/000 ريــال از طريــق مزايده عمومي با شرايط 50درصد نقد و مابقي در 4قسط ماهانه به استناد مصوبه شماره 3172مورخ 95/12/19شوراي اسلامي شهر آران و بیدگل نسبت به اقدام نمايد.

 

 

لذا از كلیه واجدين شرايط دعوت بعمل مي آيد جهت اطلاع از شرايط، اخذ مدارك و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 10روز از تاريخ انتشار نوبت دوم اين آگهي به شهرداري آران و بیدگل مراجعه نمايند.

 

 

ً ضمناهزينه درج آگهی به عهده برنده مزايده می باشد.

 

(كمیسیون در رديا قبول پیشنهادات مختار می باشد.)

 

 

 

 

 

حسن ستاری-شهردار آران و بیدگل-روزنامه اصفهان امروز - مجاد