مزایده فروش 6 قطعه زمین/شهرداری زاینده رود/ مجاد

  • شماره : 1140
  • تاریخ ثبت : 1396/05/22
  • دستگاه : شهرداری ها
  • موضوع : مزایده

آگهی مزایده

شهرداری زاینده روددر نظر داردنسبت به فروش تعداد 6قطعه پلاک با کاربری مسکونی از قرار مساحت هر کدام220متر مربع و قیمت هر متر مربع به نرخ کارشناسی2/000/000ریالبه آدرس محله پردیس شهر زاینده رود، از طریق برگزاری آگهی مزایده عمومی به استناد مجوز شماره 96/424مورخ 96/5/17شورای محترم اسلامی شهراقدام نماید.

 

 

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده همه روزه به جز ایام تعطیل از تاریخ درج آگهی تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 96/6/5به این شهرداری مراجعه نمایند.

 

آخرین مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه محرمانه شهرداری روز سه شنبه مورخ 96/6/7 می باشد.

 

زمان بازگشایی پاکت هاروز چهارشنبه مورخ 96/6/8می باشد.

 

پرداخت هزینه های درج آگهی در روزنامه و کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد.

 

سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در شرایط آگهی مزایده درج گردیده است.

 

تلفن تماس:03152663857

  

 

 

 

 

 

جمشید اسماعیلی - شهردار زاینده رود-روزنامه اصفهان امروز - مجاد