بازگشت به نسخه اصلی
  • شماره : 840
  • تاریخ ثبت : 1396/04/19
  • دستگاه : دانشگاه ها و موسسات عالی
  • موضوع : مزایده

آگهی مزایده

مزایده فروش منازل ویلایی/دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی / مجاد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی در نظر دارد اقدام به فروش نقدی تعدادی محدودی منزل ویلایی به مساحت 350 الی 450 متری خود از طریق مزایده نماید.

 

متقاضیان می توانند حداکثر 10 روز پس از درج آگهی نسبت به بازدید منازل مذکور ، خرید اسناد و تکمیل و تحول اسناد به دبیرخانه کمیسیون معاملات این واحد دانشگاهی اقدام نماید.

 

آدرس: اصفهان، مبارکه، شهر جدید مجلسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

 

تلفن:52472290-031 داخلی 121

 

بدیهی است دانشگاه در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادها مختار می باشد و هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

 

 

 

 

 

 

امور حقوقی و قراردادهای دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی/روزنامه اصفهان امروز / مجاد