بازگشت به نسخه اصلی
  • شماره : 1116
  • تاریخ ثبت : 1396/05/18
  • دستگاه : دانشگاه ها و موسسات عالی
  • موضوع : مزایده

آگهی مزایده

مزایده واگذاری بوفه /دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد / مجاد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباددر نظر دارد محل های زیر را از طریق برگزاری مزایده عمومی به شرکت ها یا افراد واجد شرایط واگذار نماید.


لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت دریافت اسناد و اطلاعات حداکثر ظرف مدت 10روز پس از تاریخ انتشار این آگهی به سایت اینترنتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد به آدرس(
iaun.ac.irقسمت مزایده/مناقصه) مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند.


الف) بوفه دانشکده هنر، معماری و شهرسازی
ب) بوفه جنب مرکز مواد پیشرفته
پ) رستوران آزاد
ت) خدمات تکثیر و انتشارات


شرایط به شرح ذیل می باشد:
-سپرده شرکت در مزایده برای بوفه های معماری، مرکز مواد پیشرفته مبلغ 10/000/000ریال (ده میلیون ریال) می باشد.


-سپرده شرکت در مزایده برای رستوران آزاد مبلغ 30/000/000ریال (سی میلیون ریال) می باشد.


-سپرده شرکت در مزایده برای خدمات تکثیر و انتشارات مبلغ 100/000/000ریال (صد میلیون ریال) می باشد که می بایست به حساب سپرده شماره0216236554001نزد بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد واریز و یا در قالب ضمانتنامه معتبر بانکی با موضوع شرکت در مزایده دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد ارائه گردد.


-بابت خرید اسناد بوفه های معماری، مرکز مواد پیشرفته مبلغ 200/000ریال (دویست هزار ریال) می باشد.


-بابت خرید اسناد رستوران آزاد و انتشارات مبلغ500/000ریال (پانصد هزار ریال) می باشد که به حساب سپرده شماره0216236554001 نزد بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد واریز و اصل فیش را همراه با اسناد ارسال نمایید.


-هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.


-دانشگاه در رد یا قبول هر کدام از پیشنهادات مجاز است.


آدرس نجف آباد- بلوار دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد- ساختمان کتابخانه مرکزی - طبقه همکف - دبیرخانه کمیسیون معاملات.


تلفن دبیرخانه کمسیون: 03142292020


تلفن اطلاعات:  
03142292330


 نمابر:  42291107-031
و03142291016

 

 

اداره کل روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد/روزنامه اصفهان امروز / مجاد