مزایده واگذاری بوفه/دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان/ مجاد

  • شماره : 1085
  • تاریخ ثبت : 1396/05/15
  • دستگاه : دانشگاه ها و موسسات عالی
  • موضوع : مزایده

آگهی مزایده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان در نظر دارد محل فروشگاه های برادران و خواهران، بوفه رستوران برادران، انتشارات و کتابفروشی خود را از طریق مزایده عمومی به پیمانکار واجد شــرایط واگذار نماید.

 

لذا کلیه متقاضیان می توانند با واریز مبلغ10/000/000 ریال جهت هر یک از اماکن فوق به عنوان تضمین شــرکت در مزایده به شماره حســاب ســیبا 0106353092008به نام دانشــگاه آزاد اسلامی کاشان یا ارائه ضمانت نامه بانکی، جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتیwww.iaukashan.ac.ir مراجعــه نماینــد و حداکثــر تا تاریخ 96/5/28اســناد مربوطه را به دانشــگاه آزاد اســلامی کاشــان به آدرس: کاشــان بلوار قطب راوندی خیابان استادان کدپســتی: 8715998151یا صندوق پســتی:87135/433 از طریق پست پیشتاز ارسال نمایند.

 

تلفن سایر اطلاعات:


09162998892- 031-55540055

 

شرایط:

 

-هزینه خرید اسناد برای هر مزایده 200/000ریال می باشد که میبایست به شماره حساب سیبا0106353092008
به نام دانشگاه آزاد اسلامی کاشان واریز گردد.


-هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.


-دانشگاه در رد یا قبول هریک یا تمامی پیشنهادات مختار است.

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان/روزنامه اصفهان امروز / مجاد