مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب/شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان/ مجاد

  • شماره : 1025
  • تاریخ ثبت : 1396/05/10
  • دستگاه : نهاد های دولتی
  • موضوع : مناقصه

آگهی مناقصه

شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

 

 

شماره مناقصه موضوع مناقصه  محل تامین اعتبار  برآورد (ریال) مبلغ تضمین(ریال)
96-2-123 عملیات اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر نجف آباد در یزدانشهر (قسمت5 )با ارزیابی کیفی عمرانی (اسناد خزانه اسلامی) 13/836/099/057 692/000/000

96-2-124

 

اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب خمینی شهر جاری 7/958/975/450 398/000/000

 

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30روز شنبه به تاریخ 96/5/21

 

تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت ۸صبح روز یکشنبه به تاریخ 96/5/22

 

دریافت اسناد: سایت اینترنتی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان www.abfaesfahan.ir پایگاه ملی اطلاعرسانی مناقصات www.iets.mporg.ir

 

شماره تلفن گویا: 031366۸0030 (داخلی 335)

 

 

 

 

 

 

 

شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان/روزنامه کیمیای وطن / مجاد