بازگشت به نسخه اصلی
  • شماره : 1084
  • تاریخ ثبت : 1396/05/15
  • دستگاه : دانشگاه ها و موسسات عالی
  • موضوع : مناقصه

آگهی مناقصه

مناقصه تامین باند اینترنت/دانشــگاه آزاد اسلامی واحد کاشــان/ مجاد

دانشــگاه آزاد اسلامی واحد کاشــان در نظر دارد تامین پهنای بانــد اینترنت به میزان 20 Mbp/sدر روز (ســاعت )18-8و10 Mbp/sدر شــب ( 18الی 8صبح فــردا) خود را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.

 

لذا از شــرکت های واجد شرایط که در این زمینه دارای تخصص و تجربــه کافی و دارای پروانه فعالیت از سازمان مقررات رادیویی می باشند دعوت می شود در صورت تمایل با واریز مبلغ 10/000/000ریال به عنوان تضمین شرکت در مناقصه به شماره حساب سیبا0106353092008 به نام دانشگاه آزاد اســلامی کاشان یا ارائه ضمانت نامه بانکی جهت دریافت اســناد مزایده و کسب اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتــی www.iaukashan.ac.irمراجعه نمایند و حداکثر تا تاریخ 96/5/28اســناد مربوطه را به دانشــگاه آزاد اسلامی کاشــان به آدرس: کاشــان بلوار قطب راوندی خیابان استادان کدپســتی: 8715998151یا صندوق پســتی:87135/433 از طریق پســت پیشتاز ارسال نمایند.

 

 

تلفن اطلاعات فنی:
09133614070
031-55540055

 

شرایط:

 

-هزینه خرید اسناد برای هر مزایده 200/000ریال می باشد که میبایست به شماره حساب سیبا0106353092008 به نام دانشگاه آزاد اسلامی کاشان واریز گردد.


-هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.


-دانشگاه در رد یا قبول هریک یا تمامی پیشنهادات مختار است.

 

 

 

 

 

دانشــگاه آزاد اسلامی واحد کاشــان/روزنامه اصفهان امروز / مجاد