مناقصه عملیات کانیوگذاری/شهرداری نجف آباد/ مجاد

  • شماره : 888
  • تاریخ ثبت : 1396/04/26
  • دستگاه : شهرداری ها
  • موضوع : مناقصه

آگهی مناقصه

موضوع و اعتبار مناقصه:

 

عملیات کانیوگذاری و دفع آبهای سطحی معابر شهرداری منطقه پنج نجف آباد با برآورد اولیه به مبلغ 2/989/764/159ریال بدون تعدیل و ما به التفاوت از محل اعتبارات عمرانی سال1396شهرداری نجف آباد، طبق مشخصات فنی عمومی و خصوصی موجود بر اساس فهرست بهاء سال1395.

 

شرایط شرکت در مناقصه:

 

شرکت کنندگان باید دارای شخصیت حقوقی مستقل و اساسنامه منطبق با موضوع مناقصه بوده و همچنین صلاحیت و رتبه بندی لازم (حداقل پایه پنج در رشته راه) از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری بوده و دارای رزومه کاری مرتبط و ماشین آلات متناسب با این موضوع باشند.


مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه:

از واجدین شرایط دعوت می شود جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه، با همراه داشتن مدارک و رزومه شرکت، تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 96/5/9 به امور قراردادهای شهرداری نجف آباد مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 96/5/12به دبیرخانه محرمانه شهرداری نجف آباد تحویل نمایند.

 

شرکت کنندگان باید مبلغ 150/000/000ریال بعنوان ضمانت شرکت در مناقصه را طی فیش واریزی به حساب سپرده شماره0104544150002 شهرداری نجف آباد و یا معادل آنرا ضمانتنامه معتبر بانکی ارائه نمایند.

 

برندگان اول ، دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

 

 

سایر اطلاعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است و شهرداری نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

 

 

 

 

 

 

مسعود منتظری - شهردار نجف آباد-روزنامه اصفهان امروز - مجاد