بازگشت به نسخه اصلی
  • شماره : 1103
  • تاریخ ثبت : 1396/05/16
  • دستگاه : دانشگاه ها و موسسات عالی
  • موضوع : مناقصه

آگهی مناقصه

مناقصه واگذاری طبخ غذا/دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / مجاد

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان در نظر دارد امور طبخ و توزیع غذای برخی از واحدهای تابعه خود را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران واجد شرایط به شرح زیر واگذار نماید.

 

موضوع مناقصه:

واگذاری امور طبخ و توزیع غذا با مواد اولیه، بدون مواد اولیه، و خرید غذا

 


الف: واگذاری طبخ و توزیع غذا با مواد اولیه شامل:

-شبکه بهداشــت و درمان شهرستان خوانسار -شبکه بهداشت و درمان شهرستان نائین - بیمارستان سیدالشهداء (ع) سمیرم - بیمارستان امام حسین(ع) گلپایگان -بیمارستان شهدای لنجان- بیمارستان امام خمینی(ره) فلاورجان - بیمارستان امیرالمومنین (ع) و صاحب الزمان (عج) شهرضا -مرکز آموزشی درمانی کاشانی -شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهاقان - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی حضرت سیدالشهدا(ع) -بیمارستان شفا کلیشاد و سودرجان -بیمارستان منظریه، شهید اشرفی و ساعی خمینی شهر -شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون -بیمارستان شهید مدرس -بیمارستان گلدیس شاهین شهر -بیمارستان شهید رجایی داران

 


ب: واگذاری طبخ و توزیع غذا بدون مواد اولیه شامل:

-شبکه بهداشت و درمان شهرستان اردستان -مرکز آموزشی درمانی امین -مرکز آموزشی درمانی کودکان حضرت امام حسین (ع) -شبکه بهداشت و درمان شهرستان چادگان -مرکز آموزشی درمانی فارابی -بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد.


ج) واگذاری طبخ و توزیع غذا به صورت خرید غذا شامل:

-شبکه بهداشــت و درمان شهرستان خور و بیابانک (شادن یغمایی)
-شبکه بهداشت و درمان شهرستان خور و بیابانک (جندق) -شبکه بهداشت و درمان شهرستان برخوار -4شبکه بهداشت و درمان نطنز (بیمارستان فاطمیه بادرود)

 


مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:میزان مبلغ سپرده شرکت در مناقصه در اسناد و شرایط مناقصه قید شده است.

 

نوع تضمین شرکت در مناقصه:فیش واریزی یا ضمانت نامه معتبر بانکی

 

مدت تضمین شرکت در مناقصه: جهت ضمانت نامه بانکی سه ماه

 

محل توزیع اسناد مناقصه:

-واحدهای تابع دانشگاه علوم پزشکی اصفهان(اولویت اول توزیع شرایط مناقصه واحد مناقصه گذار
می باشد)


-اصفهان- میدان آزادی- خیابان هزارجریب- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- ستاد مرکزی- ساختمان شماره -3طبقه اول- اتاق -۲03واحد کمیسیون مناقصات


تاریخ توزیع اسناد مناقصه: از روز دوشنبه مورخ1396/5/16لغایت روز شنبه مورخ1396/5/۲1

 

آخرین مهلت ارسال اسناد مناقصه:  از طریق پست پیشتاز: تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ1396/05/31به آدرس اصفهان میدان آزادی خیابان هزارجریب- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان- ستاد مرکزی- ساختمان شماره -1دبیرخانه مرکزی- کدپستی۸1746-73461

 

زمان و محل بازگشایی پیشنهادهای رسیده: روز دوشنبه مورخ1396/06/06در ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. به پیشنهادهای فاقد امضاء مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از پایان مهلت مقررمورخ 1396/05/31ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

پیشنهاد دهنده مکلف است مبلغ سپرده را فقط به صورت فیش واریزی یا ضمانت نامه معتبر بانکی ارائه نماید.

 

لذا به پیشنهادهای فاقد سپرده، فیش بانکی مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی یا بین بانکی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج گردیده است.

 

 

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان/روزنامه زاینده رود / مجاد