بازگشت به نسخه اصلی
  • شماره : 862
  • تاریخ ثبت : 1396/04/21
  • دستگاه : دانشگاه ها و موسسات عالی
  • موضوع : مناقصه

آگهی مناقصه

مناقصه پیمانکار جهت سرویس/دانشگاه علوم پزشکی و درمانی کاشان / مجاد

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی کاشان در نظر دارد جهت سرویس ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان شهید بهشتی را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

تاریخ بازگشایی پاکات: 96.4.20
مهلت ارسال پیشنهاد :96.4.20
مهلت دریافت اسناد: 96.4.20 
تاریخ اعتبار پیشنهاد: 96.4.20

 محل دریافت اسناد کاشان میدان 15 خرداد روبروی دبیرستان امام خمینی دبیرخانه حراست مرکزی ستاد دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

 

 

دانشگاه علو پزشکی کاشان /امور مناقصات / مجاد