بانک ها و موسسات مالی - فراخوان پیمانکار فعال منقضی