مزایده فروش تعدادی پلاک از املاک شهرداری/ شهرداری رضوانشهر

  • شماره : 226
  • تاریخ ثبت : 1395/09/09
  • دستگاه : شهرداری ها
  • موضوع : مزایده

آگهی مزایده

شهرداری رضوانشهر در نظر دارد  نسبت به فروش تعدادی محدودی پلاک از املاک  خود واقع در خیابان هاتف را از طریق مزایده عمومی موضوع ماده 13 آئین نامه مالی شهرداریها بر اساس قیمت کارشناسی به استناد مصوبه 186 شورای محترم اسلامی  شهر اقدام نماید.

 

لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت کسب اطلاعات بیشتر  و آگاهی از شرایط شرکت در مزایده و اخذ اوراق، حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 95/10/28 به واحد امور قراردادها این شهرداری مراجعه نمایند.

 

شهرداری در رد و یا قبول پیشنهادات مختار است. و هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  حجت اله کارگران-شهردار رضوانشهر/روزنامه نصف جهان