ابلاغ اجرایه /شعبه ۲4شورای حل اختلاف استان اصفهان/ مجاد

  • شماره : 1156
  • تاریخ ثبت : 1396/05/26
  • دستگاه : محاکم
  • موضوع : ابلاغ اجرائیه ها

آگهی ابلاغ اجرائیه ها

شماره کلاسه:۱۱۱۳/95

 

مشخصات محکوم علیه نام: -محمدحسین بهرامی -مهدی الشریف -علیرضا وفایی -محمد آزمون -محمدرضا بهرامی نشانی محل اقامت: -اصفهان بلوار شاهد خ شهید مجتمع طلاب واحد7 -  مهدی الشریف -علیرضا وفایی -حمید آزمون-محمدرضا بهرامی همگی مجهول المکان

 

مشخصات محکوم له نام: باك مهر اقتصاد با وكالت محمدحسین صدقی نشانی محل اقامت: اصفهان سه راه سیمین بلوار كشاورز مجتمع اداری رسمی واحد۱۸غربی محکوم به- بموجب رای شماره     96099۷6۷954000۳۸

تاریخ - حوزه۲4شورای حل اختلاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.

 

محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ هفتاد و هشت میلیون و پانصد و هشتاد هزار و سیصد و نوزده ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دو میلیون ویكصد و چهل و دو هزار و هفتصد ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چك های در حق95/۸/9-549۱9۲ و95/۸/6-0999۷5 و95/۸/6-0۱۱۳۷6۲۱ و95/۸/6-0۷0۷۲0 شماره خواهان و پرداخت نیم عشر حق الاجراء.

 

ماده ۳4قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابلاغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن مسیر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید.

 

 

 

 

 

 

 

شعبه ۲4شورای حل اختلاف استان اصفهان/روزنامه اصفهان امروز / مجاد