ابلاغ رسیدگی/شعبه دوم شورای حل اختلاف دهاقان/ مجاد

  • شماره : 1155
  • تاریخ ثبت : 1396/05/26
  • دستگاه : محاکم
  • موضوع : ابلاغ اوقات رسیدگی

آگهی ابلاغ اوقات رسیدگی

نظر به اینکه در پرونده کلاسه 9۶/۳۶۷شعبه دوم شورای حل اختلاف دهاقان خواهان حسام رئیس طاهری فرزند حجت اله به طرفیت امیر شایسته نیا به خواسته مطالبه وجه به مبلغ پنجاه میلیون ریال وجه نقد به احتساب خسارات قانونی تنظیم نموده است و آدرس نامبرده مجهول المكان اعلام گردیده كه ابلاغ می گردد در تاریخ ۱۳9۶/۶/25راس ساعت 5عصر در شعبه دوم شورای حل اختلاف دهاقان (پشت بانك ملی) حاضر گردند در صورت عدم حضور، احضاریه ابلاغ شده تلقی می گردد و شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.

 

 

 

 

 

 

 

مسئول دفتر شعبه دوم شورای حل اختلاف دهاقان/روزنامه اصفهان امروز/ مجاد