اعلام مفقودی/ اشخاص حقیقی/ مجاد

  • شماره : 1088
  • تاریخ ثبت : 1396/05/15
  • دستگاه : اشخاص حقیقی
  • موضوع : اعلام مفقودی

آگهی اعلام مفقودی

دفترچه تخصیص حق بهره برداری از قرارداد تخصیص واحد صنفی- خدماتی شماره ۱74۳۹مورخ 8۳/۱2/22متعلق به آقای محمد بخشیان واقع در شهرك صنعتی مباركه مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اشخاص حقیقی/ روزنامه اصفهان امروز / مجاد