اعلام مفقودی مدرک تحصیلی/اشخاص حقیقی /مجاد

  • شماره : 984
  • تاریخ ثبت : 1396/05/07
  • دستگاه : اشخاص حقیقی
  • موضوع : اعلام مفقودی

آگهی اعلام مفقودی

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب سیدمحمد سید حسینی طرزجانی فرزند حسین به شماره شناسنامه 542صادره از یزد در مقطع لیسانس رشته عمران- عمران صادره از واحد دانشگاه نجف آباد با شماره 138415001235مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد.

 

 

از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد ارسال نماید.


 

 

 

 

 

اشخاص حقیقی /روزنامه اصفهان امروز / مجاد