مزایده اجاره یک قطعه زمین /شهرداری شاهین شهر/ مجاد

  • شماره : 942
  • تاریخ ثبت : 1396/05/03
  • دستگاه : شهرداری ها
  • موضوع : مزایده

آگهی مزایده

شهرداری شاهین شهر در نظر دارد نسبت به واگذاری بصورت اجاره یک قطعه زمین جهت باس واش با امکانات دستگاه با وضعیت موجود واقع در ترمینال برون شهری بلوار هسا به مساحت 500متر مربع بصورت اجاره ماهیانه به مدت یکسال و قیمت مال الاجاره6/000/000ریال را به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط به استناد مجوز شماره/4451ش مورخ95/11/24 شورای محترم اسلامی شهر اقدام نماید.

 

 

متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ اوراق مزایده می بایستی در ساعات اداری به واحد املاک شهرداری مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تا آخر وقت اداری روز دوشنبه مورخ 96/5/16به دبیرخانه حراست شهرداری تحویل نمایند.

 

شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

 

 

 

 

حسین امیری- شهردار شاهین شهر- روزنامه اصفهان امروز -مجاد