مزایده اجاره پارکینگ/ شهرداری قهجاورستان /مجاد

  • شماره : 1096
  • تاریخ ثبت : 1396/05/16
  • دستگاه : شهرداری ها
  • موضوع : مزایده

آگهی مزایده

شهرداری قهجاورستان در نظر دارد نسبت به اجاره یکساله پارکینگ عمومی شهر با مشخصات عرصه 7400متر مربع محصور دارای اتاق نگهبانی و استراحت کارگران واحد تعمیرگاه واقع در خیابان صنعت بر اساس قیمت کارشناسی رسمی دادگستری و اجاره ماهیانه 5/000/000ریال از طریق آگهی مزایده باستناد مجوز شماره 96/172مورخ 96/3/4 شورای محترم اسلامی شهر قهجاورستان اقدام نماید.

 


متقاضیان می توانند بمنظور آگاهی از شرایط مزایده و دریافت مدارک شرکت در مزایده همه روزه بجز ایام تعطیل از تاریخ درج آگهی تا پایان وقت اداری مورخ 96/5/28به امور مالی شهرداری قهجاورستان مراجعه فرمایند.

 

تاریخ ارائه پیشنهادات :  96/6/4  

 

تاریخ بازگشایی پیشنهادات: 96/6/5

 

تلفن تماس:35214411 و 35249910

 

 

 


شهردار قهجاورستان - حمیدرضا صفایی- روزنامه اصفهان امروز - مجاد