مزایده اموال غیر منقول/اجـرای احـکام حقوقـی اصفهـان / مجاد

  • شماره : 1153
  • تاریخ ثبت : 1396/05/26
  • دستگاه : محاکم
  • موضوع : ابلاغ مزایده و مناقصه

آگهی ابلاغ مزایده و مناقصه

اجــرای احــکام حقوقــی شــعبه 12اصفهــان در نظــر دارد جلســه مزایــده ای در خصــوص پرونــده اجرایــی کاســه 961156ج / 12لــه مریـم عزیـزی باوکالـت آقـای پیغـان و علیـه علــی اصغــر رنجبــر مبنــی بــر مطالبــه مهریــهدر روز شــنبه مورخــه 96/6/25ســاعت 12 ظهــر در محــل اجــرای احــکام دادگســتری اصفهــان طبقــه زیرزمیــن اتــاق 15جهــت فـروش 10/5حبـه از 72حبـه شـش دانـگ ملکــی بــا مشــخصات منــدرج در نظریــه کارشناســی کــه ذ ً یــا درج شــده اســت و اکنـون در تصـرف مسـتاجر می باشـد توسـط کارشــناس رســمی دادگســتری بــه شــرح ذیــل ارزیابــی شــده و نظریــه وی مصــون از تعـرض طرفیـن واقـع گردیـده برگـزار نمایـد.


طالبیـن خریـد میتواننـد ظـرف 5روز قبـل از جلسـه مزایـده بـه نشـانی ذیـل مراجعـه و از ملـک بازدیـد و بـا سـپردن ٪ 10قیمـت پایـه بــه حســاب ســپرده دادگســتری بــه شــماره
2171290210008 در جلســه مزایــده شــرکت نماینــد.

 

پیشــنهاد دهنــده بالاتریــن قیمــت برنــده مزایــده خواهــد بــود تســلیم ملــک مـورد مزایـده پـس از پرداخـت تمـام بهـای آن صــورت خواهــد گرفــت. هزینــه هــای اجرایـی بـر عهـده محکـوم علیـه مـی باشـد.

 

 

اوصــاف ملــک مــورد مزایــده : محــل وقـوع ملـک بـه نشـانی : اصفهان-کنـدروی اتوبــان آقابابایــی - خیابــان مبــارزان شــرقی- مغــازه خیاطــی زنانــه دوزی بــا کدپســتی: 8156937783و پــاک ثبتــی آن 15190/11502بخــش 5اصفهــان مــی باشــد.

 

مشــخصات و موقعیــت ملک:مــکان مــورد نظــر یکبــاب مغــازه بــه آدرس مذکــور بــه مســاحت حــدود 43/65متــر مربــع باضافــه احــداث بالکــن در انتهــای مغــازه بــه مســاحت حــدود پانــزده مترمربــع مــی باشــد.

- دارای مشــخصات ســاختمانی ســطوح رویــه: کــف ســرامیک فــرش، دیوارهــا اجــرای ســنگ در پاییــن دســت و مابقــی انــدود گــچ ونقاشــی، دارای درب ورودی از نـوع پروفیـل فلـزی ونصب شیشـه و دارای ســرویس بهداشــتی و انشــعابات آب و فاضــاب و بــرق، گازمشــترک مــی باشــد.

 

 

نظریــه کارشناســی: بــا عنایــت بــه مطالـب صدرالاشـاره، متـراژ عرصـه و اعیـان، موقعیــت، مشــاعی بــودن، انشــعابات ، امکانـات، نـوع کاربـری (تجـاری) و بررسـی جمیــع جهــات موثــر در قضیــه بالاخــص عرضــه و تقاضــا و نوســانات بــازار، ارزش نــرخ پایــه مذکــور بــا مشــخصات فــوق در زمــان مباشــرت جمعــا مبلــغ 2425000000 ریــال تعییــن و اعــام نظــر مــی گــردد و ســهم محکــوم علیــه پــس از کســر یــک
هشــتم ســهم زوجــه متوفــی معــادل 10/5 حبـه و بـه ارزش 353/645/800ریـال مـی باشــد .

 

 

 

 

مدیـر ودادورز اجـرای احـکام حقوقـی اصفهـان – حسـن منصـوری- روزنامه کیمیای وطن- مجاد