مزایده خرید محصولات کشاورزی/شهرداری فلاورجان/ مجاد

  • شماره : 946
  • تاریخ ثبت : 1396/05/03
  • دستگاه : شهرداری ها
  • موضوع : مزایده

آگهی مزایده

شهرداری فلاورجان در نظر دارد  مرکز خرید و فروش محصولات کشاورزی و امتیاز جایگاه باسکول 60تنی واقع در فلاورجان- خیابان ملاصدرا را طبق شرایط و مشخصات ذیلبراساس قیمت کارشناسی به متقاضیان واجد شرایط به صورت اجاره به مدت چهار سال شمسی باستناد مصوبه4/241مورخ96/04/15شورای اسلامی شهر فلاورجان وا گذار نماید.


قیمت‌پایه‌مزایده:‌


1- قیمت‌پایه‌اجاره‌ماهیانه‌مبلغ‌‌54/000/000ریال‌می‌باشــد‌که‌شــامل‌موارد‌زیر‌می‌باشد‌و‌شرکت‌کنندگان‌ می‌بایست‌هر‌دو‌مورد‌الف‌و‌ب‌را‌با‌هم‌اجاره‌نمایند.


الف-‌قیمت‌پایه‌اجاره‌ماهیانه‌تعداد‌‌20باب‌مغازه‌مبلغ‌‌45/000/000ریال‌می‌باشد.


ب-‌قیمت‌پایه‌اجاره‌ماهیانه‌امتیاز‌جایگاه‌باسکول‌‌60تنی‌مبلغ‌‌9/000/000ریال‌می‌باشد.‌


تبصره:‌‌از‌سال‌‌97سالیانه‌به‌میزان‌‌10درصد‌به‌مبالغ‌فوق‌اضافه‌می‌گردد.‌


2-متقاضیــان‌مــی‌بایســت‌آخریــن‌قیمــت‌پیشــنهادی‌خــود‌را‌حدا کثــر‌تــا‌آخــر‌وقــت‌اداری‌روز ‌ســه‌شــنبه‌
مور خ‌‌96/05/17به‌دبیرخانه‌حراست‌شهرداری‌ارسال‌نمایند.‌


3-هزینه‌چاپ‌آ گهی‌به‌عهده‌برنده‌مزایده‌می‌باشد.

 


‌‌‌‌جهت‌کسب‌اطلاعات‌بیشتر‌به‌سایت‌اینترنتی‌‌www.falavarjan.irمراجعه‌فرمایید.

 

 

 

 

امیر احمد زند آور - شهردار فلاورجان- روزنامه اصفهان زیبا - مجاد