مزایده فروشوانت نیسان /شــعبه اول شــورای حــل اختــلاف نایین / مجاد

  • شماره : 940
  • تاریخ ثبت : 1396/05/01
  • دستگاه : محاکم
  • موضوع : ابلاغ مزایده و مناقصه

آگهی ابلاغ مزایده و مناقصه

اجـرای احـکام مدنـی شـورای حـل اختـلاف ناییــن در نظــر دارد امــوال توقیفــی متعلــق بــه محکــوم علیــه مرحــوم ناصــر یــوز باشــی بـه شـماره پرونـده ۳0۱/95حقوقـی اجرایـی شـورای حـل اختـلاف ناییـن جهـت وصـول مطالبــات محکــوم لــه نســاء گلســتانی از طریــق مزایــده بــه فــروش برســاند.

 

لــذا متقاضیــان خریــد مــی تواننــد در روز ســه شــنبه مــورخ 96/54ســاعت ۱0صبــح در محــل اجــرای احــکام حقوقــی شــورای حــل اختــلاف ناییــن حاضــر و در جلســه مزایـده شـرکت فرماینـد برنـده کسـی اسـت کـه بالاتریـن مبلـغ را پیشـنهاد نمایـد ضمنـا برنــده مزایــده بایســتی ۱0درصــد مبلــغ کارشناســی را پرداخــت و مابقــی را قبــل از یــک مــاه از تاریــخ مزایــده بــه حســاب ســپرده دادگســتری ناییــن واریــز نمایــد حضــور متقاضیــان خریــد در جلســه الزامــی بــوده و طالبیــن مــی تواننــد پنــج روز قبــل از انجــام مزایــده از امــوال مشــروحه ذیــل در واقــع در پارکینــگ شــهرداری ( بهشــت کبــری ناییــن ) بازدیــد نماینــد .

 

مشــخصات ملـک : یـک دسـتگاه وانـت نیسـان زامیـاد بــه شــمار ه انتظامــی 555-۲۳م ۱۲دو گاه نـه سـوز دسـتی – شیشـه جلـو شکسـته در قسـمت اتـاق عقـب تغییـر داده شـده اسـت و از حالــت فابریــک خارج گردیــده اســت بـه شـماره شاسـی 5۷455و شـماره موتـور۳۱4۱۳۲ مــدل ۱۳85رنــگ آبــی روغنــی مالــک آقــای ناصــر یــوز باشــی ضمنــا قیمــت کارشناســی یکصــد و ســی میلیــون ریـال ( سـیزده میلیـون تومـان ) می باشـد .

 

 

شــعبه اول اجــرای احــکام شــورای حــل اختــلاف ناییــن/روزنامه کیمیای وطن /مجاد