مزایده فروش آپارتمان/سازمان عمران شهرداری اصفهان/ مجاد

  • شماره : 1090
  • تاریخ ثبت : 1396/05/15
  • دستگاه : شهرداری ها
  • موضوع : مزایده

آگهی مزایده

سازمان عمران شهرداری اصفهان در نظر دارد :


-واحد آپارتمان مسکونی واقع درخیابان جی شرقی ، خیابان شریعتی ، نبش کوچه آزادی ، پروژه مسکونی شریعتی

 

-دوقطعه زمین مسکونی واقع در پل تمدن ، شهرک گل نرگس از تفکیکی حسین ومحمد کشاورز

 

را از طریق مزایده عمومی به صورت نقدی به فروش برساند. متقاضیان شــرکت در مزایده می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر ودریافت اسناد مزایده مورد نظر از تاریخ نشر آ گهی لغایت96/5/28به دفتر املا ک سازمان عمران شهرداری اصفهان واقع درخیابان22بهمن، مجموعه اداری امیر کبیر یا به وب سایت ذکر شده مراجعه وپیشنهادهای خود را تا پایان وقت اداری مور خ96/5/29به دبیرخانه سازمان تحویل نمایند.

 

تلفن:03132670813

 

وب سایت:www.Isfahan.ir/sazmanomran

 

 

 

سازمان عمران شهرداری اصفهان/روزنامه اصفهان زیبا /مجاد