مزایده فروش اقلام اقساطی/شهرداری طالخونچه/ مجاد

  • شماره : 1136
  • تاریخ ثبت : 1396/05/22
  • دستگاه : شهرداری ها
  • موضوع : مزایده

آگهی مزایده

شهرداری طالخونچه در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره 9مورخ 96/1/17 شورای اسلامی اقلام اسقاطی را از طریق مزایده به شرح زیر به فروش رساند .

 

موضوع مزایده : اقلام اسقاطی


هزینه تهیه اسناد و نحوه تحویل آن:مراجعه به واحد درآمد و تهیه فیش به مبلغ
218/000 ریال به حساب مهر کشاورزی به شماره 282780815بنام شهرداری طالخونچه و تحویل اسناد از امور مالی


نوع و مبلغ تضمین: 5درصد مبلغ کارشناسی معادل 6/080/000ریال بصورت نقد واریز به جاری
سیبا 3100003303003ملی بنام شهرداری طالخونچه یا بصورت ضمانتنامه بانکی


نشانی محل دریافت اسناد :طالخونچه ابتدای بلوار امام (ره) ساختمان شهرداری- امورمالی


هزینه انتشار آگهی روزنامه: بعهده برنده مزایده می باشد .


مهلت دریافت اسناد : تا پایان وقت اداری روز دو شنبه مورخ
1396/6/6

 


 

 

 

احمدی-شهردارطالخونچه-روزنامه اصفهان امروز - مجاد