مزایده فروش املاک ومستغلات/ شهرداری اصفهان / مجاد

  • شماره : 908
  • تاریخ ثبت : 1396/04/27
  • دستگاه : شهرداری ها
  • موضوع : مزایده

آگهی مزایده

شهرداری اصفهان در نظر دارد املا ک و مستغلات زیر را از طریق مزایده وا گذار نماید.

 

متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد و مشخصات مورد وا گذاری از تاریخ نشر آ گهی همه روزه به جز ایام تعطیل در ساعات اداری به امور قراردادها واقع در میدان امام حســین (ع) ساختمان شهرداری مرکزی اصفهان مراجعه و نسبت به کسب اطلاعات و تهیه اسناد مزایده اقدام نمایند.


آخرین مهلت تهیه اسناد و ارسال پیشنهاد قیمت تا ساعت14روز شنبه مورخ۹6/5/14می باشد.


- یک واحد تجاری به مساحت48مترمربع واقع در فلکه خوراسگان، خیابان اباذر، خیابان فجر، مجموعه تجاری فجر


-دو واحد آپارتمان مسکونی به مساحت های حدود۹4مترمربع واقع در خیابان جابرانصاری، خیابان ابونعیم کوی بهار


-یک واحد آپارتمان مسکونی به مساحت106مترمربع واقع در خیابان پروین، بعد از ساختمان شهرداری منطقه10


-یک واحد آپارتمان مسکونی به مساحت حدود88مترمربع واقع در خیابان پروین، خیابان هفت تیر، روبروی مجتمع۲000

 

-شش واحد آپارتمان مسکونی به مساحت های حدود100تا1۳8مترمربع واقع در خیابان اباذر، خیابان فجر

 

-یک قطعه زمین با کاربری ورزشی به مساحت۲480مترمربع واقع در ملک شهر، شهرک نگین، خیابان بنت الهدی صدر


-یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به مساحت61مترمربع واقع در خیابان جی، کوی آذر


-دو قطعه زمین جای تجاری به مساحت هرکدام ۲7مترمربع واقع در خیابان اتوبان صیاد شیرازی


-یک قطعه زمین جای تجاری به مساحت7۲مترمربع واقع در خیابان باهنر، روبروی ساختمان اسپادانا


-سه قطعه زمین جای تجاری به مساحت های24تا۳6مترمربع واقع در خیابان همدانیان، کوچه جنب فروشگاه کوثر5


-نه قطعه زمین جای تجاری به مســاحت های حدود۲5تا 5۲مترمربع واقع در خیابان ارغوانیه بعد از تالار الماس شــرق، شهرک گل ارغوان


-دو قطعه زمین با کاربری مسکونی به مســاحت های حدود181و۲۲۲مترمربع واقع در خیابان جی شرقی، محله بوزان، کوی ستاره جنب مسجد


-یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به مساحت حدود151مترمربع واقع در ارغوانیه، کوی اردیبهشت


شرایط مزایده:


- ارایه سپرده شرکت در مزایده برای هریک از موارد بصورت واریز نقدی به حساب سپرده شهرداری یا ضمانت نامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماه.


-در صورتیکه نفرات اول و دوم شرکت کننده برای هریک از موارد فوق از انجام معامله خودداری نمایند سپرده شرکت در مزایده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.


-شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها برای هریک از موارد فوق مختار است.


- سایر اطلاعات و جزییات مربوطه در اسناد مزایده مندرج می باشد.

 

 

 

 

شهرداری اصفهان / روزنامه اصفهان زیبا / مجاد