مزایده فروش ضایعات/سازمان اتوبوسرانی کاشان و حومه / مجاد

  • شماره : 979
  • تاریخ ثبت : 1396/05/07
  • دستگاه : نهاد های غیر دولتی
  • موضوع : مزایده

آگهی مزایده

سازمان اتوبوسرانی کاشان و حومه در نظر دارد نســبت به فروش اقلام ضایعاتی خود از طریق مزایده اقدام نماید.

 

 

لذا کلیه متقاضیان حداکثر تا تاریخ 96/5/24 مهلت دارند جهت کسب اطلاع از شرایط مزایده و دریافت اسناد به دبیرخانه سازمان اتوبوسرانی مراجعه و نســبت به تکمیل اســناد تــا تاریخ96/5/26 اقدام نماید.

 

ضمنا بازگشایی پاکات در مورخ 96/5/28می باشد.

 

کلیه هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

 

فروش به صورت نقدی است.

 

تلفن: 55236060-031

 

نمابر: 55235999-031


روابط عمومی سازمان اتوبوسرانی کاشان و حومه/روزنامه اصفهان امروز/ مجاد