مزایده فروش یک قطعه زمین/موسسه خیریه محمد امین (ص)

  • شماره : 488
  • تاریخ ثبت : 1395/12/09
  • دستگاه : نهاد های غیر دولتی
  • موضوع : مزایده

آگهی مزایده

بدینوســیله به اطلاع می رساند، یک قطعه زمین به مســاحت حدود 4300متر مربع واقع در جاده اصفهان -
نجف آباد ، مجاور جاده اصلی زازران خیابان نهم امام رضا(ع)، با قیمت پایه هر متر مربع 3/500/000ریال
برابر ســیصد و پنجاه هزار تومان متعلق به خیریه محمد امین (ص) اصفهان به شماره ثبت 3911به مزایده
گذاشته می شود. از خریداران محترم دعوت می شود جهت دریافت اطلاعات و فرم مزایده به آدرس: اصفهان،
خیابان حسین آباد، کوچه ، 13کوچه سینا، پلاک ،33دفتر موسسه خیریه محمد امین (ص) مراجعه نمایند.

 

 

 

 

 

                                                                                                                        مدیریت موسسه خیریه محمد امین (ص)/روزنامه اصفهان امروز